Obchodné podmienky

Prosíme našich zákazníkov, aby si pozorne prečítali obchodné podmienky.
Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a je s nimi oboznámený.

 • Luxusní Elektronika s.r.o., Na Slanici 444,763 02, Zlín
 • IČO: 01461559
 • Zapísaná v obchodnom registri vedenom na krajskom súde v Brne, oddiel C, vložke 78130
 • DIČ: CZ01461559
 • Bankové spojenie:
    Číslo EUR účtu: 2400404329/8330
    IBAN: SK5783300000002400404329
    (účet vedený na Slovensku vo Fio banke a.s.)
 • tel:02/3219 53 33 (Pre zákazníkov zo Slovenska)
 • email: info@l-e.cz
 • Kontaktná adresa a Showroom: Na Slanici 444, 763 02, Zlín, Česká republika

 

1. Všeobecné ustanovenia

Podmienky vymedzujú a spresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ , dodávateľ ) a kupujúceho ( zákazník , spotrebiteľ ) . Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky . Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ , riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka - č . 89/2012 Zb . a zákonom o ochrane spotrebiteľa ( č . 634/1992 Zb . ) . Ak je zmluvnou stranou kupujúci , ktorý nie je spotrebiteľom , riadia sa vzťahy , ktoré neupravujú obchodné podmienky občianskym zákonníkom , č . 89/2012 Zb . , obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku .

V rámci zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim týkajúce sa konkrétneho obchodu alebo služby sa v prípade rozporu medzi príslušnou zmluvou a obchodnými podmienkami, použije prednostne úprava obsiahnutá v príslušnej zmluve, potom úprava obsiahnutá v obchodných podmienkach. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie obchodných podmienok alebo konkrétnej zmluvy ukáže byť, alebo sa stane neplatným alebo neúčinnými alebo sa k nemu zo zákona nebude prihliadať, nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť ani právne bezchybnosť zostávajúcich ustanovení.

 

2. Vymedzenie pojmov

Zmluva uzavretá so spotrebiteľom je zmluva, ktorou sa spotrebiteľom uzatvára podnikateľ ( ďalej tiež dodávateľ / predávajúci). Podnikateľ ( dodávateľ / predávajúci)  Za podnikateľa (dodávateľa / predávajúceho) sa považuje každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samotnom výkone vlastného povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

 

Kupujúci

Kupujúci je zákazník nášho internetového obchodu . Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci , ktorý je spotrebiteľom a kupujúci , ktorý spotrebiteľom nie je . Kupujúci - spotrebiteľ je každý človek , ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná . Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami . Kupujúci , ktorý nie je spotrebiteľ , je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami . Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu , ktoré sa ho týkajú a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

Kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením návrhu kúpnej zmluvy ( objednávky kupujúceho ) zo strany predávajúceho . Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti . Momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy je kupujúci viazaný obchodnými podmienkami a kupujúci s nimi vyjadruje súhlas . Kupujúci je na túto skutočnosť dostatočným spôsobom upozornený pred odoslaním svojej objednávky , v opačnom prípade nemožno po kupujúcim vymáhať viazanosť týmito obchodnými podmienkami.

 

3. Registrácia

Nákup v internetovom obchode nie je podmienený registráciou zákazníka. Registrácia zákazníkov je zdarma. Zákazník, ktorý sa zaregistruje, získa prístup k svojmu osobnému účtu.

 

4. Výber tovaru

Výber tovaru v elektronickom obchode je možný z produktov v ňom ponúkaných. Pre zobrazenie viac informácií o vybranom tovare kliknite priamo na typ konkrétneho produktu. V zobrazenom detaile si potom môžete prezrieť obrázok a ostatné technické parametre.

 

5. Vyhľadávanie

V internetovom obchode môže každý zákazník použiť vyhľadávanie, ktoré slúži na rýchly prístup k našim produktom.

 

6. Ceny

Všetky ceny sú konečné (vr. S DPH a RP). Vždy zaplatíte iba cenu výrobku, ktorá je uvedená na našich stránkach. V prípade zmeny kúpnej ceny u nami nepotvrdené objednávky je zákazník informovaný. Ten sa potom rozhodne, či so zmenou súhlasí alebo objednávku zruší. Ceny sú platné do odvolania.

 

7. Poskytovanie zliav

Pokiaľ nie je na špeciálnych stránkach www.l-e.sk ponúkajúcich zľavy (napr .: Prebiehajúce akcie, Výpredaj) uvedené inak, trvajú zľavové akcie len do vypredania skladových zásob tovaru, ktorého sa zľavová akcia týka.

 

8. Recyklačný poplatok (ďalej len RP)

U výrobkov predávaných na stránkach www.l-e.sk nie je recyklačný poplatok účtovaný. «Luxusní elektronika» prenáša náklady na úhradu RP na seba a tým zákazníkovi šetrí peniaze.

 

9. Reklamácia a servis

K vami objednanému tovaru samozrejme obdržíte aj príslušné dokumenty (daňový doklad, záručný list a slovenský návod na použitie). K niektorým druhom tovaru nie je dodávaný záručný list a je nahradený predajným dokladom, kde je uvedené označenie výrobku a dátum predaja. Tento doklad o kúpe (faktúra) je dostačujúca pre uplatnenie reklamácie. Reklamáciu uplatňujte podľa inštrukcií uvedených v návode k výrobku, v prípade nejasností využite email info@l-e.cz.

 

10. Prevzatie tovaru

Zákazník je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je zákazník za prítomnosti dopravcu povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky ( reklamačný protokol ) a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuté nové plnenie podľa čl . 16. Podpísaním dodacieho listu zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje , že dorazilo mechanicky nepoškodený. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy potom nemožno brať zreteľ. V prípade reklamácie môžete kontaktovať priamo autorizované servisné strediská konkrétne značky, alebo sa môžete obrátiť priamo na nás a my danú reklamáciu vybavíme. Zoznam servisných miest nájdete v záručnom liste. Reklamovaný tovar môžete zaslať na našu adresu alebo priamo do reklamačného miesta (servisu).

 

11. Podmienky a postup pre uplatnenie práva odstúpenia od zmluvy uzatvorenej za pomoci prostriedkov diaľkovej komunikácie

Ak objednávate tovar ako súkromná osoba, máte v súlade s § 1829 (1) Občianskeho zákonníka možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od doby, kedy prevezmete alebo Vám bude dodaný tovar. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok. Pri ich splnení vám bude vrátená kúpna cena.

 

Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia dobre možné, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny.

 

Zašlite list (email) s textom: "o odstúpení od zmluvy (číslo objednávky) so žiadosťou o vrátenie uhradenej čiastky za tovar na Váš účet". Alternatívne je možné uviesť text obdobného charakteru, z ktorého vyplýva prejav vôle odstúpiť od zmluvy v zákonnej 14 dennej lehote.


Pre odstúpenie od zmluvy je možné tiež využiť formulár dostupný na stránkach TU. Po odoslaní tohto formulára Vám bude bez zbytočného odkladu potvrdené jeho prijatie.

Zároveň je nám podľa ustanovenia § 1831 Občianskeho zákonníka nutné vrátiť alebo zaslať pôvodne dodaný tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy.

Vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, alebo obale umožňujúcom jeho ďalší transport tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť nepoškodený, kompletný vrátane všetkej dokumentácie (záručného listu, návodu atď.), príslušenstvo a dokladu o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku. Odporúčame vám tovar poistiť proti poškodeniu počas prepravy. Vždy, prosím, použite baliaci papier alebo kartón tak, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov a poškodeniu tovaru. Tovar vracajte/ posielajte na adresu: Luxusní-Elektronika.cz, Na Slanici 444, 763 02, Zlín.

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy a ak bude vrátený tovar v stave, v akom bol pri prevzatí (s prihliadnutím na opotrebenie spôsobené v miere nevyhnutne nutné na jeho vyskúšanie, tj zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru spôsobom podobným a obvyklým pri nákupe tovaru v kamennom obchode), a to vrátane všetkej dokumentácie (záručný list, návody) a príslušenstva, vrátime mu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré sme od neho na základe zmluvy obdržali , a to prevodom na účet.

Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty vráteného tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než bolo nevyhnutné na to, aby sa oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru (tj spôsobom podobným a obvyklým pri nákupe tovaru v kamennom obchode ), alebo v dôsledku toho, že tovar nie je kompletný (chýba dokumentácia či príslušenstvo a pod.).

V takom prípade sme v zmysle ustanovenia § 1833 Občianskeho zákonníka oprávnení ešte pred vrátením kúpnej ceny túto ponížiť o náhradu za zníženie hodnoty vráteného tovaru, ktorá vznikla v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než bolo nevyhnutné na to , aby sa kupujúci oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru alebo v dôsledku toho, že tovar nie je kompletný.

V prípade, že teda vrátite tovar poškodený, poškriabaný, či s inými známkami opotrebovania, môžeme vám vrátenú kúpnu cenu tovaru ponížiť o sumu, ktorá zodpovedá takému opotrebeniu. Typickým prípadom poškodeného tovaru je napr. vrátenie tovaru poškriabaného, pretlačeného, znečisteného či nekompletného, bez obalov, s potrhaným vnútorným balením a pod. V takýchto prípadoch dôjde k vyčísleniu škody, o ktorú bude vaša vrátená kúpna cena znížená. Škodou sú v takom prípade napr. aj náklady na obstaranie nových obalov, uvedenie tovaru do továrenského nastavenia, očistenie tovaru, vytlačenie dokumentácie atp.

 

12. Objednávky

Ak sa rozhodnete niektorý výrobok zakúpiť, v podrobnom popise produktu nájdete tlačidlo "Kúpiť", kliknite na neho. Následne vyberiete množstvo výrobku, ktoré chcete, vyplníte adresu, fakturačné údaje, spôsob platby a dopravy a stlačíte tlačidlo "Objednať". Je nutné starostlivo vyplniť požadované údaje. Každá objednávka je potvrdená na Váš e-mail, ktorý ste uviedli v objednávke (v registrácii zákazníka). Pokiaľ tento e-mail nedostanete, objednávka nebola prijatá do nášho systému. Bez možnosti potvrdenia objednávky nie je možné túto objednávku kladne vybaviť. (Vaša objednávka nebola správne dokončená). Vašu objednávku môžete stornovať zaslaním e-mailu či telefonicky pred potvrdením objednávky naším pracovníkom. Odporúčame vám pre storno objednávky používať iba e-mail info@l-e.cz. Ak zistíme, že sa už výrobok nevyrába, alebo nie je dlhšiu dobu dostupný, budeme Vás kontaktovať a dohodneme ďalší postup či prípadne zrušenie objednávky. Pokiaľ zákazník zaplatil požadovanú kúpnu cenu tovaru, ale dodávateľ nie je schopný tovar dodať alebo je schopný dodať objednávku len čiastočne, bude objednávka podľa dohody so zákazníkom zrušená a peniaze budú do 14 kalendárnych dní vrátené zákazníkovi na jeho bankový účet.

 

13. Doprava v ČR

Luxusni elektornika je autorizovaným predajcom elektroniky. U každého tovaru poskytujeme dopravu zadarmo bez ohľadu na cenu produktu.
Na prepravu v ČR využíváme:

 

 

14. Doprava v SR

Luxusni elektornika je autorizovaným predajcom elektroniky. U každého tovaru poskytujeme dopravu zadarmo bez ohľadu na cenu produktu.
Na prepravu v SR využíváme:

 

 

15. Platobné podmienky

V súčasnosti ponúkame tieto možnosti platieb: platba v hotovosti dobierkou - kúpnu cenu zaplatíte na mieste vodičovi prepravnej spoločnosti. Cena za službu je už zahrnutá v dopravnom, pozri vyššie, bankovým prevodom - čiastku za tovar môžete poukázať na náš účet. Podklady pre plabu sú Vám zaslané emailom a sú zobraznie v poslednom kroku objednávky. Tovar nie je expedovaný do chvíle, kým nie je suma pripísaná na našom účte:


  Číslo EUR účtu: 2400404329/8330 (účet vedený na slovenskom vo Fio banke a.s.)
  Číslo CZK účtu: 2800404328/2010


Pri osobnom odbere tovaru má zákazník možnosť platby v hotovosti. Ďalej môžete platiť platobnou kartou online pri objednávke v košíku, či prostredníctvom platobného systému GoPay (www.gopay.cz).

16. Záruka na tovar

Všetky výrobky sú schválené pre prevádzku v SR a vzťahuje sa na ne minimálny záručná doba 2 roky, ak nie je v zmluve stanovené inak. Záručné podmienky sú opísané v záručných listoch jednotlivých výrobkov. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Reklamácia vrátane chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30tich kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má:

 • ak ide o podstatné porušenie zmluvy (vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci), právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady opravou veci, právo na odstránenie chyby dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak si kupujúci nezvolí svoje právo včas, má právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak predávajúci neodstráni vady v určenej lehote alebo ak oznámia kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, má právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho. Do odstránenia vady nemusia kupujúci platiť časť kúpnej ceny odhadom primerane zodpovedajúcu jeho práve na zľavu. Pri dodaní nové veci vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady vec pôvodne dodanú. Záruka veci beží od odovzdania veci kupujúcemu, alebo bola -Li vec odoslaná, od dôjdenia veci do miesta určenia.
 • ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, má právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.
 • do odstránenia vady nemusí kupujúci platiť časť kúpnej ceny odhadom primerane zodpovedajúcu jeho práve na zľavu. Pri dodaní nové veci vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady vec pôvodne dodanú. Záruka veci beží od odovzdania veci kupujúcemu, alebo ak bola vec odoslaná, od dôjdenia veci do miesta určenia.

 

17. Rozpor s kúpnou zmluvou

Ak sa porušenie zmluvy (vada) prejaví v prvých 6 mesiacoch od prevzatia plnenia, považuje sa za chybu, ktorá existovala už v čase prevzatia veci, pokiaľ sa nepreukáže opak či to neodporuje povahe veci. V takom prípade má kupujúci právo voľby riešiť nepodstatné porušenie zmluvy mimo štandardnej záručnej režim i výmenou veci za bezchybnú. Jestliže nie je takýto postup možný, má kupujúci nárok na primeranú zľavu alebo môže od zmluvy odstúpiť.

 

18. Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Správame sa v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ktoré ustanovuje práva a povinnosti pri spracovaní osobných údajov (ďalej len "Nariadenie"), prípadne s ďalšími zákonmi, ktoré budú prijaté v súvislosti s priamou použiteľnosťou zhora uvedeného Nariadenia. V súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci - fyzická osoba poskytne svoje osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mail, tel.) v úvode týchto obchodných podmienok uvedenému predávajúcemu (Luxusní Elektronika s.r.o.), ako správcovi osobných údajov. Osobné údaje budú spracované za účelom splnenia kúpnej zmluvy. Osobné údaje budú spracované rovnako za účelom priameho marketingu, tj. adresného ponúkanie tovaru správcu / predávajúceho - v tomto prípade však len v prípade, že na tento účel udelí kupujúci výslovný súhlas. Osobné údaje kupujúcich tak neposkytujeme žiadnym tretím osobám, výnimkou je len poskytnutie osobných údajov externým dopravcom (príjemcom osobných údajov), v rozsahu potrebnom na plnenie kúpnej zmluvy (najmä doručenie tovaru). Doba, po ktorú budú osobné údaje kupujúcich u predávajúceho uložené, je 3 roky po uplynutí záručnej lehoty príslušného zakúpeného tovaru - to u tých osobných údajov, ktoré boli poskytnuté za účelom splnenia kúpnej zmluvy. U tých osobných údajov, ktoré boli poskytnuté, resp. spracované za účelom priameho marketingu (adresného ponúkanie tovarov správcu) je doba, počas ktorej budú osobné údaje kupujúcich aj predávajúceho uložené stanovená na neurčito, prípadne do doby, než kupujúci odvolá svoj súhlas. Kupujúci má právo požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom, ďalej požadovať ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania, a namietať voči spracovaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov. Podrobne sú práva uvedené v predchádzajúcej vete popísaná v článkoch 15 až 21 Nariadenie, na ktoré týmto kupujúci odkazuje. Ďalej je kupujúci oprávnený podať sťažnosť u dozorného úradu (Úradu pre ochranu osobných údajov). Kupujúci, ktorý udelil predávajúcemu výslovný súhlas na spracovanie svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu, je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania založená na jeho súhlasu udelenom pred odvolaním tohto súhlasu. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že poskytnutie jeho osobných údajov za účelom splnenia kúpnej zmluvy je zákonným a povinnou požiadavkou, v opačnom prípade nemožno uzavrieť ani splniť kúpnu zmluvu. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho za účelom priameho marketingu, tj. adresného ponúkanie tovaru predávajúceho, je naopak dobrovoľné a v prípade neposkytnutia súhlasu nebude predávajúci určením ponúkať kupujúcemu svoje iné produkty/tovar. V prípade, že kupujúci vznesie námietku proti spracovaniu osobných údajov za účelom priameho marketingu, nebudú už osobné údaje pre tento účel predávajúcim spracovávané.

 

Predávajúci upozorňuje, že v rámci spracovania osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

 

19. Zodpovednosť

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.l-e.sk je Luxusní Elektronika s.r.o. upozorňuje, že informácie na webových stránkach internetového obchodu, vr. cien sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu. Predávajúci je oprávnený zmeniť cenu u vybavované objednávky. O tejto skutočnosti je však povinný zákazníka bezodkladne informovať. Po informáciu o zmene ceny má kupujúci možnosť od objednávky odstúpiť.

 

20. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

 

21. Záver

Veríme, že sme Vás presvedčili o tom, že nákupy u nás sú výhodné, lacné, bezpečné a rýchle. Ak však máte akékoľvek pochybnosti či pripomienky, dajte nám o nich prosím vedieť. Všetky Vaše podnety sú pre nás zdrojom inšpirácie pre ďalšie skvalitňovanie nášho obchodu.